Känguruns död på djurpark i Trinidad väcker liv i debatt om fyrverkerier

Skärmdump från en video på Emperor Valley Zoos Facebook-sida, kallad “Till minne av Joey”. Den 18 månader gamla kängurun förmodas ha dött till följd av det trauma han upplevde i samband med fyrverkerier på Trinidad och Tobagos självständighetsdag.

Den 6 september avled en känguru, med det passande namnet Joey, i en djurpark i Trinidad, till följd av det trauma han upplevde i samband med ljudet från explosioner. Joeys död har återuppväckt en livlig diskussion kring det kontroversiella med djurparker och bullerstörningar.

Djurparker – ursprungligen till för att visa upp vilda djur för mänsklig underhållning – är ett kontroversiellt ämne över hela världen. Trots detta har de flesta länder djurparker. Emperor Valley Zoo grundades 23 april 1947 i Trinidad och Tobago. Det ligger på sju tunnland bredvid Queen´s Park Savannah i huvudstaden Port of Spain. Djurparken har både exotiska och inhemska arter av däggdjur, reptiler, fåglar och fiskar.

I augusti 2019 erhöll djurparken fyra röda jättekängurur som alla blivit avlade i fångenskap och uppfödda specifikt för den här platsen. När Joey dog skyllde djurparken helt och hållet på ljudet av explosioner från fyrverkerier som sköts upp i närheten av djurparken på landets självständighetsdag den 31 augusti.

We have already spoken about the loud noise levels and close proximity to the zoo of this year’s Independence night fireworks. This has affected not only our animals but animals and their families across Port of Spain. We have heard numerous stories. Within a short time of the fireworks starting, we observed the intense fluttering of some of our smaller birds who died within minutes and several other animals were visibly traumatized. We have worked to stabilize those affected animals but unfortunately we are sad to announce that one of our small male kangaroos did not recover from the shock and trauma experienced. On the night and since then we did our best with our animals. Now we must do more. We make a public call for a complete ban on fireworks in Trinidad and Tobago. Our animals and the families they are part of cannot continue in this way.

Vi har redan diskuterat den höga ljudnivån på årets fyrverkerier och dess närhet till djurparken. Det har påverkat inte bara våra djur utan även andra djur och deras familjer runt om i Port of Spain. Vi har hört otaliga historier.
Strax efter att fyrverkerierna började märkte vi hur några av de mindre fåglarna flaxade intensivt. De dog inom några minuter. Andra djur blev också märkbart traumatiserade. Vi har arbetat med att stabilisera de drabbade djuren, men tyvärr måste vi meddela att en av våra mindre känguruhanar inte återhämtade sig från chocken och traumat. Vi gjorde vårt bästa för djuren den kvällen och efteråt. Nu måste vi göra mer. Vi går ut med en offentlig vädjan för ett totalförbud av fyrverkerier i Trinidad och Tobago. Våra djur och deras familjer kan inte fortsätta på det här viset.

Anhängare av djurparker menar att de kan spela en viktig roll i utbildning, uppfödning och bevarande av djurarter, men levnadsvillkoren är ofta trånga och deprimerande jämfört med djurens naturliga miljöer. Infångade djur kan även uppleva ensamhet och i vissa fall t.o.m. misshandel. People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), som är motståndare till djurparker, rapporterar att instängda djur kan utveckla djurparkssjuka, s.k. ”zoochosis”. De ”gungar, svänger, vandrar av och an eller till och med skadar sig själva”.

Djurparkens förklaring om fyrverkerier granskades på sociala medier, och det ifrågasattes om kvaliteten på känguruns inhägnad kunde ligga till grund istället. Majoriteten av nätmedborgare verkade dock hålla med djurparken och började återigen verka för ett förbud mot fyrverkerier.

Fyrverkerier har ökat i popularitet i Trinidad och Tobago och trots restriktioner kring dess användande i Summary Offences Act används de ofta av privatpersoner vid högtider. I motsats till kraven i stadgan har de flesta personer som skjuter upp fyrverkerier (med decibel-nivåer som tydligt strider mot regler kring bullerstörningar) inte skaffat tillstånd. Fyrverkerierna på självständighetsdagen är ett offentligt evenemang med tydliga tider för början och slut, men eftersom de utförs i stadskärnor blir effekterna både utbredda och omfattande. Uppskjutandet av fyrverkerier vid jul och nyår sker emellertid mest i bostadsområden och pågår i flera timmar.

I en ny namninsamling som cirkulerar på nätet påstås att oljudet från fyrverkerier har en negativ effekt på både människor och djur. Det anses även vara ”ett totalt slöseri med FOREX för Trinidad & Tobago”, eftersom lokala banker nu tar ett hårdare tag mot växling till utländsk valuta. I skrivandets stund har insamlingen genererat fler än 1500 namn. En tidigare namninsamling för att få ett slut på fyrverkerier tilldrog sig över 3500 anhängare, utöver de insatser som djurrättsaktivister gjort under åren.

Facebook-anhängare blev förfärade över Joeys död. Caroline Taylor ansåg att ”ljudlösa fyrverkerier [och] förbättring av buller behövs i hög grad”, medan Caroline Lewis kommenterade, ”Så sorgligt att människor inte lär sig om natur och djur innan de påtvingar onaturliga levnadsvillkor på dessa vackra djur tagna ur sin […] naturliga miljö!”

Facebook-användaren Kerry Boyce frågade om djurparken kunde flyttas till en lämpligare plats, men DK Persad påpekade:

It's not just Port of Spain. There were fireworks in [south Trinidad] also. It's every event that people feel requires fireworks; Divali, Christmas, New Years, Carnival etc. I fully support the ban unless they use silent ones.

Det är inte bara Port of Spain. De hade fyrverkerier i [södra Trinidad] också. Det är vid alla evenemang som folk anser kräver fyrverkerier; Diwali, jul, nyår, karnevaler o.s.v. Jag stöttar förbudet till fullo, om de inte använder ljudlösa fyrverkerier.

Den 8 september rapporterade lokalpressen att ett privat företag erbjudit 40 tunnland i centrala Trinidad dit djurparken kan flyttas. Detta fick blandat gensvar.

Facebook-användaren Son Du sa:

Not a fan of keeping animals in captivity, but if there must be a zoo, this is a less offensive possibility. And the sanctuary idea is best. Moving an expanded version to Central would also create jobs there. Win-win. I could only hope that the unnecessary death of a defenseless baby kangaroo could drive people on all sides of this to put their egos and agendas aside, but I ent holding meh breath.

Jag är inte för att ha djur inhägnade, men om det måste finnas en djurpark är det här en mindre kränkande lösning. Och djurreservatet är den bästa idèn. Att flytta en utökad version till Central skulle även skapa jobbtillfällen där. Vinst för alla parter. Jag kan bara hoppas att det onödiga dödsfallet av en försvarslös känguru-bebis kan få människor från alla sidor att sätta sina egon och intressen åt sidan, men jag förväntar mig det inte.

I en privat statusuppdatering som återges här med tillstånd, fokuserade Maria Rivas-Mc mer på behovet av ett förbud mot fyrverkerier:

A matter for serious consideration? How hard is it to ban loud fireworks? To not give a noise variation. To not sponsor it? You are all culpable.
That apart, I’m sure there was talk years ago of moving the Zoo and creating a nature reserve of sorts.

En fråga att seriöst överväga? Hur svårt är det att förbjuda fyrverkerier? Att inte förändra bullernivån. Att inte sponsra det? Ni är alla skyldiga.
Oavsett så är jag säker på att det var tal om att flytta djurparken och öppna ett sorts naturreservat för flera år sedan.

Sarita Rampersad pikade å andra sidan:

So it’s easier to build another zoo and relocate the animals than ban fireworks.
Man I wish I was so rich that gov’t policy bent around me.

Så det är lättare att bygga en annan djurpark och flytta alla djuren än att förbjuda fyrverkerier. Jag önskar att jag vore så rik att regeringspolitik bugade för mig.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.