Afrika: Dags för HIV-policy baserad på manlig omskärelse?

[Alla länkar går till engelskspråkiga sidor.]

Efter att ha mött stor skepsis har idén att manlig omskärelse kan vara ett effektivt medel i kampen för att reducera HIV-smitta nu accepterats världen över både av professionella inom sjukvården och av allmänheten. Faktum är att Världshälsoorganisationen nu förespråkar ett omskärelseprogram som del av åtgärderna för att förhindra HIV i de områden som drabbats hårdast av viruset.

Det återstår dock att se hur åtgärderna kommer att anammas av de befolkningsgrupper de riktar sig till, med hänsyn till kulturella sammanhang. Experter och bloggare säger sitt om de praktiska aspekterna av och den väntade effektiviteten hos en hälsovårdspolicy baserad på manlig omskärelse.

En beprövad metod

Även om metoden redan funnits på förslag i ett decennium har bekräftelsen att medicinsk manlig omskärelse kraftigt minskar risken att smittas av HIV inte kommit förrän nyligen. Tre slumpmässiga kliniska undersökningar genomfördes i Kenya, Uganda och Sydafrika. År 2007 kom Värlshälsoorganisationen och UNAIDS följande kommentar angående rseultaten ifrån undersökningen:

Det finns nu starka bevis från tre slumpmässiga kontrollerade undersökningar som utförts  (…) att manlig omskärelse reducerar risken för heterosexuellt ådragen HIV-infektion hos män med ca 60%. Dessa bevis stödjer resultaten från en mängd observationsstudier, som även antytt att det geografiska sammanhang, som länge påvisats mellan färre HIV-fall och omfattande manlig omskärelse i vissa länder i Afrika och på senare tid även på andra håll, utgör, åtminstone delvis, ett orsakssammanhang.

Nyligen utvecklade teknologiska instrument kan till och med underlätta genomförandet av denna policy. Donald G McNeil Jr från New York Times rapporterade nyligen att:

[…] en blodlös omskärelseapparat för vuxna, kommer att testas i åtminstone nio afrikanska länder nästa år […] ett team på två sjuksköterskor för in en ring med en skåra innanför förhuden samt ett gummiband som  pressar in förhuden i skåran. Efter en vecka trillar den döda förhuden av likt stumpen på ett spädbarns navelsträng.

Inte alla inom det vetenskapliga samhället är dock övertygade om att denna policy är ett steg i rätt riktning för kampen mot HIV. Många menar exempelvis på att en sådan policy skulle motarbetas av ökat riskbeteende, såsom minskad användning av kondomer eller ett ökat antal sexpartners. I en artikel i en journal skriver Kalichman et al.:

Det är troligt att omskärelse minskar risken för sexuellt överförda infektioner (STI) andra än HIV, och kan väl delvis vara orsaken till den minskade HIV-risk som iakttagits i samband med randomiserade kontrollerade studier av omskärelse [1]. Det är dock troligt att modellernas oförmåga att ta med den ökade STI-risken – som ett resultat av riskkompensering – i beräkningen, i själva verket gör att siffrorna för det stora antal HIV-infektioner man beräknar ska kunna undvikas blir missvisande. Beräkningar av risken för HIV-smitta – som följd av ökad exponering för STI:s – som överensstämmer med uppgifter om minskad användning av kondom har inkluderats i tidigare modeller över kostnadseffektiviteten för åtgärder med syfte att förhindra HIV-smitta [11] och bör inkluderas i modellerna för manlig omskärelse.

Kulturella utmaningar

Trots rekommendationerna står metoden fortfarande inför en mängd utmaningar när det gäller implementering i flera länder. En ugandisk student av global hälsa, Edgar Asiimwe, delar sina rön angående unga mäns beredskap att undergå klinisk manlig omskärelse i Uganda i den här videon, som laddades upp på YouTube av användaren den 10 juli, 2012. I videon förklarar Asiimwe att Ugandas regering fortfarande gynnar program som baseras på abstinens, vilket gör medicinsk omskärelse till en svår policy att genomdriva:

I Sydafrika förekommer fortfarande traditionell omskärelse, men denna avlägsnar dock ofta förhuden enbart delvis. Maughan-Brown et al. redogör för resultaten av deras studie i Kapstaden:

Delvis omskurna män löpte en 7% större risk att bli HIV-positiva än helt omskurna män (P < 0.05) och samma risk som män som inte blivit omskurna. De flesta (91%) män blev omskurna i åldrarna 17 och 22 år (medelvärde 19,2 år) och HIV-risken ökade med omskärelseåldern (P < 0.10).

Ansträngningar bör göras för att uppmuntra tidigare omskärelse samt att samarbeta med traditionella kirurger för att minska antalet delvisa omskärelser.

I vissa områden av Madagaskar är omskärelse också en tradition. Den traditionella omskärelsemetoden kan medföra vissa hälsorisker och skiljer sig stort ifrån medicinsk omskärelse. Arinaina förklarar [fr]:

 La circoncision se fait au crépuscule d’où le feu et les bougies. Tous les hommes, le grand-père, le papa, les oncles sont là pour préparer tout ce qui est nécessaire au rituel et assister l’enfant en le tenant bien fort. Un dernier homme est aussi présent; le guérisseur traditionnel ou le « rain-jaza » qui va couper avec sa lame le prépuce. [..]  la circoncision à Madagascar, c’est surtout pour que le garçon devienne un «vrai homme».

Eftersom omskärelsen utförs i gryningen behövs stearinljus och eld. Samtliga manliga familjemedlemmar – farfar, far och farbröder – är närvarande för att förbereda allt som behövs för ritualen och för att hjälpa till att hålla barnet stilla. Ytterligare en man är också närvarande: den traditionella helaren som kommer att skära av barnets förhud.
Painting of a circumcision in Madagascar by Arianiana (used with permission)

Målning av Arianiana som visar en omskärelse i Madagaskar (använd med tillstånd).

Förekomsten av HIV är relativt liten i Madagaskar jämfört med andra stater i södra Afrika och det är möjligt att det kulturella godkännandet av omskärelse delvis är orsak till detta. Detta var dock inte fallet i början i Kenya. June Odoyo, medlem av Nyanza-provisens Male Circumcision Task Force,  förklara:

Trots motstånd inledningsvis från kulturella ledare inom regionen så har manlig omskärelse accepterats på bred front i Nyanza, och över 110.000 män har undergått proceduren sedan 2008 […] På landsbygden förekommer ett stort motstånd mot programmet, medan acceptansen i städerna är jämförelsevis hög.

Det ökade intresset för omskärelse kan ha sin grund i unga mäns önskan att ha oskyddat sex. En studie i Malawi visar att motvilja mot att använda kondomer var en faktor som låg bakom beslut att genomgå omskärelse. Exempelvis säger Peter:

så jag märker att de flesta av mina vänner har en tendens att ha sex med olika kvinnor, så jag bidrar till diskussionen och säger till dem: jag tror att det bästa kanske är om du kan tänka dig den här med omskärelse. Kanske du kan vara skyddad till hälften. För det finns andra människor som inte tycker om att använda kondom utan vill ha sex naturellt [utan kondom].

Medan förespråkare för denna hälsopolicy alltid poängterar att omskärelse på inget vis är avsett att ersätta användning av kondom, måste man ändå undra hur många män det är som skulle låta bli att använda kondom efter att de blivit omskurna.

Behövs mer övertygande argument?

Vid sidan av frågan om den möjliga minskningen i användningen av kondomer, uttryckte bloggare även andra tvivel över att låta manlig omskärelse vara en aktiv del av en policy för att förhindra HIV. Jason Bosch, en sydafrikansk vetenskapsman i Kapstaden, hävdar:

Om du berättar för någon att det minskar risken för dem, kommer de att vara mer benägna att ta risken. Efter mitt inlägg berättade en kollega, som hade läst den vetenskapliga artikeln, att åtminstone en av studierna var bristfällig, eftersom de som undergick omskärelse hade informerats om säker sex medan de övriga inte hade det.

James Sweet, en bloggare från USA som bott i Etiopien, lägger till:

Med de sociopolitiska påtryckningarna för att berättiga omskärelse i åtanke, misstänker jag att de här uppgifterna kan vara överdrivna, men det verkar ligga någonting i det. Detta vägs, naturligtvis, mot risken för komplikationer från proceduren i sig självt, något som är sällsynt men som har rapporterats.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.