Liberia: “Döda homofilerna”-lag sprids

Före detta Liberias första dam lady Jewel Howard Taylor har introducerat ett lagförslag som gör att homosexualitet kan ge dödsstraff. Jewel är en senator samt den förre presidenten Charles Taylors exfru. Uganda framlade nyligen åter [en] en liknande, kontroversiell antigay-lag.

Homosexualitet är förbjudet i 38 afrikanska längder och är straffbart med dödsstraff i Mauretanien, Sudan och norra Nigeria.

Melanie skriver om Liberias antigay-lag och säger:

Expressed many times on my blog, is the fear that David Bahati’s Kill the Gays Bill, currently before the Ugandan Parliament, could well spread to other parts of Africa , as it is accompanied by the promotion of much anti-gay rhetoric and myth. It seems that the Kill the Gays idea is indeed spreading, even though it has met with great criticism around the world. In conversations last year, David Bahati told Warren Throckmorton and me that other African nations had expressed interest in his Anti-Homosexuality Bill, which we have come to know as The Kill the Gays Bill.

Uttryckt flera gånger på min blogg är rädslan att David Bahatis Döda Homofilerna-lag, för närvarande inför Ugandas parlament, kan spridas till andra delar av Afrika, då den åtföljs av främjandet av mycket antigay-retorik och myter. Det verkar som att idén bakom Döda Homofilerna verkligen sprids, trots att den möts med stor kritik världen över. I konversationer förra året sa David Bahati till Watten Throckmorton och mig att andra afrikanska nationer hade uttryckt intresse för hans Anti-Homosexualitets-lag, som vi känner som Döda Homofilerna-lagen.

. Källa: http://ilga.org/”]

En karta som visar straff mot homosexuella och lesbiska i Afrika [en

Warren skriver:

No date has been set for debate or vote. Both Houses of the legislature would need to pass the bill to send to the President for signature or veto. I wrote about this bill and a companion bill in their House last week.

As far as I can determine, in Liberia penalties for a First Degree Felony can range from 10 years in prison to death. The amendment is short and without definitions.

Inget datum har utsetts för debatt eller omröstning. Båda legislaturens Hus skulle behöva rösta igenom lagen för att skicka den till presidenten för signatur eller veto. Jag skrev om lagen och en systerlag i deras Hus förra veckan.
Såvitt jag kan avgöra kan, i Liberia, straff för ett Första Klassens Brott ge allt från 10 år i fängelse till död. Tillägget är kort och utan definitioner.


Evan undrar varför
 nobelprisvinnaren och Liberias president Ellen Johnson Sirleaf förblir tyst:

If convicted, such a crime would warrant punishment ranging from 10 years in jail to death.

And Nobel prize winner Ellen Johnson Sirleaf has remained silent on the issue.

The issue continues to heat up owing to the pressure of the U.S. and the U.K. to consider gay rights as human rights over the past year.

Om fälld motiverar ett sådant brott straff mellan 10 år i fängelse och död.
Och  nobelprisvinnaten Ellen Johnson Sirleaf har förblivit tyst gällande frågan.
Frågan fortsätter att hettas upp tack vare tryck under det senaste året från USA och Storbritannien att anse gayrättigheter som mänskliga rättigheter.

Borde USA strypa stödet till Liberia?:

The U.S. gives quite a bit of aid to Liberia. The question is whether we will put our money where are mouths are and actually cut back assistance because of this issue, even as American influence on the continent wanes in the face of massive Chinese investment. Would such a stance fly well with the American electorate? There may be mixed support for gay marriage, but I’m pretty sure that a healthy majority of Americans would recognize death-for-sodomy as a massive human rights violation…

USA ger en hel del stöd till Liberia. Frågan är om fullföljer det vi har sagt och skär av stödet på grund av denna frågan, trots att amerikanskt influtande på kontinenten avtar inför massiv kinesisk investering. Skulle ett sådant ställningstagande passa de amerikanska väljarna?  Det kanske är blandat vilka som stödjer gayäktenskap, men jag är ganska säker på att ett rejält antal amerikaner skulle anse död-för-sodomi som ett massivt brott mot mänskliga rättigheter…

. Bild med tillstånd av http://sebaspace.wordpress.com/.”]

Liberias förra första dams brev till de liberiska parlamentarikerna angående antigay-lagen [en

Sebaspace tycker inte att den f.d. första damen är äkta:

It would appear that Ms. Jewel Taylor has learned one or two things about how campaigns of this sort have come a-cropper in other parts of Africa. So, she is covering her flank by disguising her anti-gay sentiments in language that suggests that she is trying to prevent “gay marriage.”
—-
Really? In a country where the language of the law is against same gender loving, Ms. Taylor’s only concern is gay marriage? Why do I find that hard to believe?

cDet verkar som att Ms. Jewel Taylor har lärt sig en sak eller två om hur kampanjer av denna sorten misslyckats i andra delar av Afrika. Så hon täcker sin flank genom att förklä sina antigay-känslor i ett språk som antyder att hon försöker att förhindra “gayäktenskap”.
—-
Verkligen? I ett land där lagets språk är emot samkönskärlek, så är Ms. Taylors enda oro gayäktenskap? Varför tycker jag att det är svårt att tro på?

Boima J. V. Boima varnar:

But the law, if passed, could have economic implications for Liberia since western powers including the US and UK are tying gay rights to foreign aid to third world countries, including Liberia.

The draft bill surfaced following repeated calls by UN Secretary General Ban ki-moon and western powers urging African leaders to legalize same sex marriage or risk being deprived of foreign assistance for development.

Men lagen, om den godkänns, kunde ha ekonomiska följder för Liberia då västmakter såsom USA och Storbritannien knyter gayrättigheter till bistånd till länder i tredje världen, inklusive Liberia.
Lagförslaget uppdagade flera upprepade påtryckningar från FNs generalsekreterare Ban Ki-moon och västmakter som uppmanade afrikanska ledare att legalisera samkönade äktenskap eller att riskera att förlora bistånd för utveckling.

Gayrättsaktivister och sympatisörer kan skriva på en petition för att protestera mot Liberias “Döda Homofilerna”-lag:

Target: Liberian Senator Jewel Haward [sic] Taylor

Goal: To urge Senator Taylor not to push this bill, which would allow judges to punish homosexual acts with the death penalty in Liberia.

In the west African country of Liberia, LGBT couples have been struggling to gain legal recognition. But Senator Taylor, who recently introduced a bill that would make homosexual acts punishable by death, could serve as a huge roadblock to equality. Senator Taylor must stop advocating for the passage of a bill that would essentially take the lives of some LGBT Liberians.

Mål: Liberiska senatorn Jewel Howard Taylor.
Mål: Att uppmana senatorn att inte driva lagen, som skulle tillåta domare att straffa homosexuella handlingar med dödsstraff i Liberia.
I det Västafrikanska landet Liberia har LGBT-par kämpat för att få rättsligt erkännande. Men senator Taylor, som nyligen introducerade ett lagförslag som skulle göra homosexuella handlingar straffbara med döden, kan vara en stor vägspärr för jämlikhet. Senator Taylor måste sluta förespråka godkännandet av lagen som praktiskt taget skulle ta vissa Liberiska LGBT-personers liv.

Många afrikanska ledare hävdar att homosexualitet är onaturligt och oafrikanskt. Sydafrika är ett South African is ett undantag med en grundlag som tillhandahåller det mest omfattande skyddet av gayrättigheter i världen.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.