Visselblåsare i israeliska armén häktas efter att ha skrivit “Israeliska trupper dödade civila i Gaza som hämnd” på Facebook

Eran Efrati

Eran Efrati

[Samtliga länkar leder till engelskspråkiga sidor om inte annat anges.]

Den före detta stridssoldaten och gruppbefälet i den israeliska armén, sedemera visselblåsare, Eran Efrati, 28 år, har gripits av de israeliska myndigheterna och blivit förhörd om sina efterforskningar angående användningen av olagliga vapen i Gaza.

Tisdagen den 29 juli, meddelade Efrati på Facebook att han fått information från källor på Israels försvarsmakt (IDF) som avslöjar vad han påstår vara den verkliga orsaken till Shuja'iyya-massakern som inträffade nio dagar tidigare, den 20 juli; nämligen att civila besköts och dödades av israeliska soldater som straff för de döda kamraterna i deras egna stridsgrupper.

In recent weeks I was on the border of Gaza and getting reports from soldiers in the Gaza Strip who leak information out to me. I am in the process of publication of two big stories in major U.S. newspapers, but there are some things I can share with you right now: Soldiers in two different units inside Gaza leaked information about the murdering of Palestinians by sniper fire in Shuja'iyya neighborhood as punishment for the death of soldiers in their units. After the shooting on the Israeli armored personnel carriers, which killed seven soldiers of the Golani Brigade, the Israeli army carried out a massacre in Shuja'iyya neighborhood. A day after the massacre, many Palestinians came to search for their relatives and their families in the rubble. In one of the videos uploaded to YouTube, a young Palestinian man Salem Shammaly calls the names of his family and looking for them between the ruins when he is suddenly shot at in his chest and falls down. A few seconds after that, there are two additional shootings from snipers into his body, killing him instantly. Since the video was released, there was no official response from the IDF spokesperson. Today I can report that the official command that was handed down to the soldiers in Shujaiyya was to capture Palestinian homes as outposts. From these posts, the soldiers drew an imaginary red line, and amongst themselves decided to shoot to death anyone who crosses it. Anyone crossing the line was defined as a threat to their outposts, and was thus deemed a legitimate target. This was the official reasoning inside the units. I was told that the unofficial reason was to enable the soldiers to take out their frustrations and pain at losing their fellow soldiers (something that for years the IDF has not faced during its operations in Gaza and the West Bank), out on the Palestinian refugees in the neighborhood. Under the pretext of the so-called “security threat” soldiers were directed to carry out a pre-planned attack of revenge on Palestinian civilians. These stories join many other similar ones that Amira Hass and I investigated in Operation Cast Lead. The death toll that continues to rise is steadily reaching the numbers of the massacre of 2009.
More than 1,100 have been killed in Gaza, at least 80 percent of them civilians. Today it is cleared for publication that at least 4 soldiers were killed by a rocket in a gathering area outside of Gaza, and another soldier was killed in Gaza. They join 43 soldiers that have already been killed. We know that more acts of revenge will come soon and it is important that we not stay silent. This is the time to take to the streets and to social media. Demand from your representative wherever you are to stop supporting this massacre and to immediately boycott the state of Israel until the occupation ends, the blockade is lifted and Palestinians will be free. We all want to be in the right place at the right time when history knocks on our door, and history is knocking in Gaza right now. You need to decide on which side you want to go down in history.

Under de senaste veckorna har jag varit på gränsen till Gaza och samlat in rapporter från soldater i Gazaremsan som läcker ut information till mig. Jag håller på att publicera två viktiga berättelser i större amerikanska tidningar, men det finns vissa saker som jag kan dela med er nu: Soldater från två olika stridsgrupper i Gaza har läckt uppgifter om hur palestinier mördats av krypskyttar i stadsdelen Shuja'iyya som straff för de döda kamraterna i deras egna stridsgrupper. Efter en beskjutning av israeliska pansarskyttefordon, då sju soldater från Golanibrigaden dödades, genomförde den israeliska armén en massaker i Shuja'iyya. En dag efter massakern kom många palestinier för att leta efter sina anhöriga och familjer i spillrorna. I ett av videoklippen som laddades upp på YouTube, ser man en ung palestinsk man, Salem Shammaly, som ropar namnen på sina familjemedlemmar och letar efter dem i ruinerna när han plötsligt skjuts i bröstet och faller ner på marken. Ett ögonblick senare beskjuts han med ytterligare två skott från krypskyttar som dödar honom omedelbart. Efter att videon släpptes, fanns det inget officiellt uttalande från Israels försvarsmakt. I dag kan jag meddela att den officiella ordern till soldaterna i Shujaiyya var att erövra palestinska bostäder som skulle användas som utposter. Från dessa utposter drog soldaterna en tänkt röd linje och beslutade sinsemellan att skjuta ihjäl alla som korsade den. De som korsade linjen betraktades som ett hot mot deras utposter, och ansågs därför vara ett berättigat mål. Detta var den officiella motiveringen inom grupperna. Jag fick veta att den inofficiella orsaken var att göra det möjligt för soldaterna att ta ut sin frustration och smärta för att ha förlorat sina kamrater (ett faktum som Israels försvarsmakt inte har hanterat i åratal under dess insatser i Gaza och på Västbanken), på de palestinska flyktingarna i grannskapet. Med hjälp av det så kallade “säkerhetshotet” kunde soldater genomföra en i förväg planerad hämndattack på civila palestinier. Dessa berättelser sammanlänkas med många liknande historier som Amira Hass [israelisk journalist, känd för att öppet kritisera sitt lands politik gentemot Palestina, övers. anm.] och jag undersökte under operationen “Gjutet bly”. Dödssiffran fortsätter att stiga och närmar sig antalet dödsoffer i massakern år 2009.
Mer än 1 100 har dödats i Gaza, minst 80 procent av dem är civilpersoner. I dag ska det offentliggöras att minst fyra soldater dödades av en raket i en uppsamlingsområde utanför Gaza, och att en annan soldat dödades i Gaza. Denna siffra läggs till de 43 soldater som redan har dödats. Vi vet att fler hämndaktioner är på gång och det är viktigt att vi inte håller tyst om det. Det är dags att gå man ur huse och ut på sociala medier. Oavsett var du befinner dig, uppmana din regering att sluta stödja denna massaker och att omedelbart bojkotta Israel tills ockupationen upphör, blockaden lyfts och palestinierna befrias. Vi alla vill vara på rätt plats, vid rätt tidpunkt, när historien knackar på vår dörr, och detta håller på att ske i Gaza just nu. Ni måste bestämma er för vilken sida ni vill stå på när historia skapas.

Inte nog med att han blev häktad och förhörd, så har både hans Facebook- och e-postkonton blockerats, och tydligen har han fått dödshot för att hålla tyst. Han skrev:

In recent days I was arrested by authorities and questioned about my research regarding the use of illegal weapons in Gaza, my mail and Facebook accounts were blocked, And I received strong hints that my life is at risk and I need to be silent and keep low. But I'm not going anywhere.
They may close my communication channels again,but that does not mean I'm not here, I'll find a way to get the information out to you,and I trust you will echo it on, go down with it to the streets ,And demand your representatives, your government to stop funding the slaughter in your name,to boycott Israel and to stop the bloodshed in Gaza. The whole world is watching now, history is being made.
I'm counting on you.

Jag har nyligen gripits av myndigheterna och blivit förhörd om mina efterforskningar angående användningen av illegala vapen i Gaza, mina e-post- och Facebook-konton har blockerats, och jag har fått starka antydningar om att mitt liv är i fara, och att jag måste hålla tyst och bevara en låg profil. Men jag tänker inte gå någonstans.
De kan stänga mina kommunikationskanaler igen, men det betyder inte att jag inte är här, jag kommer att hitta ett sätt att få ut information till er, och jag litar på att ni ser till att den hörs och sprids ända ner på gatunivå. Kräv att era ledamöter, er regering slutar finansiera slakten i era namn, att den bojkottar Israel och stoppar blodsutgjutelsen i Gaza. Hela världen tittar på nu, historia håller på att skapas.
Jag räknar med er.

Shuja'iyya-massakern inträffade under intensiva strider mellan Hamas-styrkor och den israeliska armén. Det ledde till att 72 palestinier dödades, varav 17 var barn. Även 13 israeliska soldater dödades.

Videon på den sårade palestiniern som sköts ihjäl av en krypskytt släpptes av International Solidarity Movement (ISM) och kan ses nedan. [Varning: bilderna som visas kan vara upprörande.]

Massakern beskrivs av Amnesty International som liktydig med möjliga krigsförbrytelser:

The continuing bombardment of civilian homes in several areas of the Gaza Strip, as well as the Israeli shelling of a hospital, add to the list of possible war crimes that demand an urgent independent international investigation, said Amnesty International.

[…]

The Israeli military said that Shuja’iyyeh, a densely populated area with some 92,000 residents east of Gaza City, had been targeted because it was a “fortress” housing rockets, tunnels and command centres. Israeli military and government officials have repeatedly said that civilians were warned to evacuate the area days before it was attacked.

However, many civilians in Shuja’iyyeh and other areas did not evacuate because they had nowhere to go. All the UNRWA schools and other facilities opened as shelters are overflowing. Issuing warnings to evacuate entire areas does not absolve Israeli forces of their obligations to protect civilians under international humanitarian law.

“The relentless bombardment of Shuja’iyyeh and other civilian areas in the Gaza Strip, as well as the continuing indiscriminate rocket attacks on Israel, demand urgent international action to prevent further violations. The UN should impose an arms embargo on all sides, and all states should immediately suspend transfers of military equipment to Israel, Hamas, and other Palestinian armed groups in the Gaza Strip,” said Philip Luther.

Den fortsatta bombningen av civila bostäder i flera områden av Gazaremsan, likväl som den israeliska beskjutningen av ett sjukhus, läggs till listan över möjliga krigsförbrytelser som kräver en brådskande, oberoende internationell utredning, säger Amnesty International.

[…]

Den israeliska militären säger att Shuja'iyyeh, ett tätbefolkat område med cirka 92 000 invånare öster om Gaza City, beskjöts eftersom det var en “fästning” som inhyste raketer, tunnlar och kommandocentraler. Israelisk militär och regeringstjänstemän varnade upprepade gånger den civila befolkningen att evakuera området flera dagar innan det attackerades.

Men många civilpersoner i Shuja'iyyeh och i andra områden evakuerade inte, eftersom de inte hade någonstans att ta vägen. Alla UNRWA-skolor och andra lokaler som används som skyddsrum är överfulla. Att utfärda varningar om att evakuera hela områden avsäger inte de israeliska styrkorna från deras skyldighet att skydda den civila befolkningen i enlighet med internationell humanitär rätt.

“De obarmhärtiga bombningarna av Shuja'iyyeh och andra civila områden i Gazaremsan, samt de fortsatta urskillningslösa raketattackerna mot Israel kräver brådskande internationella åtgärder för att förhindra ytterligare kränkningar. FN bör införa ett vapenembargo för båda sidor och alla stater bör omedelbart avbryta överföring av militär utrustning till Israel, Hamas och andra palestinska beväpnade grupper i Gazaremsan”, säger Philip Luther.

Läkare utan gränser (MSF) anklagade Israel för urskillningslösa bombningar:

“Medan regeringen hävdar att syftet med markoffensiven var att förstöra tunnlar till Israel, så ser vi på marknivå att bombningarna är urskillningslösa och att de som dör är civilpersoner”, sa Nicolas Palarus, MSF:s projektkoordinator i Gaza.

I skrivande stund, har Israels operation ”Skyddande eggen” krävt mer än 1 650 liv och sårat nästan 9 000 palestinier. Israel hävdar att anfallen är riktade mot Hamas, för att de avfyrat hundratals raketer över gränsen till Israel. 75 procent av de palestinska dödsoffren i denna offensiv är civilpersoner. Sedan offensiven inleddes den 8 juni har 62 israeliska soldater dödats i striderna i Gaza. Tre civilpersoner har dödats och omkring 400 har sårats på grund av raketattacker mot Israel.

Efrati är medlem i Anarchists Against the Wall (“Anarkister mot muren”/”Judar mot ockupationen”) och Boycott from Within (“Bojkott inifrån”), som stödjer BDS-rörelsen (“Bojkott, desinvesteringar och sanktioner”).

Här följer en föreläsning som han höll i Colorado som en del av USA-turnén av The Soldier and the Refusenik (ung. “Soldaten och vapenvägraren”) med Maya Wind för några månader sedan:

Detta är Israels tredje militära operation i Gaza under de senaste sex åren. Israel har bombat bostadsområden, skolor, en lekplats, sjukhus, skyddsrum och flyktingläger. Den 28 juli anföll Israel det enda kraftverket som finns i Gaza, vilket medförde att 1,8 miljoner människor blev utan ström. FN:s skyddsrum har problem med att inhysa de mer än 250 000 Gazabor som flyr från våldet eller vars hem har blivit sönderbombade. Sex FN-skyddsrum har attackerats av israeliska styrkor. Överdrivna restriktioner från Israels sida gentemot de palestinska områdena i Gaza och Västbanken är orsaken till varför både FN och huvuddelen av världssamfundet anser att dessa landsområden är “ockuperade” av Israel. 

Följ vår djupgående bevakning: #Gaza: Antalet civila dödsoffer stiger i den israeliska offensiven

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.