Aktivister kämpar mot kvinnlig könsstympning i Gambia

Anti-FGM activists marching in the Gambia. Photo released under Creative Commons by Gamtrop

Aktivister marscherar mot kvinnlig könsstympning i Gambia. Fotot publicerat under Creative Commons av GAMCOTRAP

(Om inget annat anges leder alla länkar till engelskspråkiga länkar)

Efter det att hennes föräldrar dog för några år sedan följde Aja Babung Sidibeh den kulturella traditonen i Janjangbureh, Gambias centrala flodregion, där hon växt upp, och började utföra kvinnlig könsstympning. Men sedan dess har hon “lagt undan kniven” och istället tagit upp kampen mot traditionen.  

“Om jag hade vetat det som jag vet idag så hade jag aldrig omskurit några kvinnor”, förklarar hon i en artikel i Standard Newspaper den 23 april. “Vi har orsakat våra kvinnor mycket lidande. Det är därför som jag har berättat vad jag vet idag. Om mina far- och morföräldrar hade fått veta det här så skulle de inte ha omskurit någon. Problemet bottnar i okunskap.”

Hennes kommentarer var en reaktion på det uttalande som imamen i Gambias statshusmoské, Alhaji Abdoulie Fatty, gjort i samma dagstidning några veckor tidigare, där han hävdade att det inte sker någon kvinnlig könsstympning i Gambia. “Vad vi har är kvinnlig omskärelse. Om du vet vad könsstympning betyder så vet du att det inte utförs här. Vi stympar inte våra barn. Vad vi har är omskärelse och det är något som tillhör vår religion. Vi stympar inte människor. Kvinnlig könsstympning är inte en del av vår religion.”

Över 90 procent av Gambias befolkning är muslimsk, men enligt Unicefs rapport har de ilsamska ledarna delade meningar om kvinnlig könsstympning. Några ser det som någonting kulturellt medans andra anser att det är en fundamental tradition(sunnah). Det finns ingen lag i landet som förbjuder utförandet.

Immanens kommentarer sporrade websidan What's On – Gambia till att fråga sina anhängare på Facebook “Kommer vi snart att få se slutet på kvinnlig könsstymning i Gambia?”

Isatou Jobis svarade med att be kvinnorna att gå samman eftersom de känner till den smärta som utövandet upphov till:

We women have to unite and kick FGM out of our country. Remember all the cutters are women and the victims are also women. How do you expect these selfish men to understand the pain we undergo. 1. They don't follow us when we deliver their children. They stay at home drinking attaye [Chinese green tea popular in low income neighborhoods and at social functions] and talking rubbish /// 2. When it comes to romance, they are zero. Do they even care whether we enjoy sex or not? /// 3. They will do anything to suppress us. NO TO FGM

Vi kvinnor måste gå samman och sparka ut kvinnlig könsstympning ur vårt land. Kom ihåg att alla de som utför omskärelserna är kvinnor och offren är också kvinnor. Hur tror du att de här själviska männen kan förstå den smärta som vi får utstå. 1. De är inte med när vi föder deras barn. De stannar hemma och dricker attaye (kinesiskt grönt te som är populärt i områden med låga inkomster och vid allmänna bjudningar) och talar om struntsaker /// 2. När det gäller romans ligger de på noll. Bryr de sig ens om ifall vi njuter av sex eller inte? /// 3. De gör vad som helst för att förtrycka oss. NEJ TILL KVINNLIG KÖNSSTYMPNING

Mansur Sowe slog sönder argumenten om att kvinnlig könsstympning är en religiöst krav, leder till förbättrad hygien och är en del av en tradition:

IT IS BELEIVED THAT.. it is a religious obligation BUT the quran does not mention female genital mutilation nor circumcision.
2.it is more hygienic but fgm may cause urinary and gynaecological infections,tetanus,AIDS,severe anaemia and even death.
3.it is part of customs and traditions BUT the tradition have to change when undermine human rights and endanger the lives and health of people
4.its protects virginity BUT virginity canbe protected without girl's mutilation
5.girls will be able to have more babies BUT fgm may prevent a wowan from havin children and may cause complications during childbirth and some times even the baby and mother's dealth.

DET ANSES ATT… det är ett religiöst krav MEN koranen nämner varken kvinnlig könsstympning eller omskärelse.      2. Det är mer hygieniskt MEN kvinnlig könsstympning kan leda till urinvägs- och gynekologiska infektioner, stelkramp, AIDS, blodbrist och till och med dödsfall.                                                                                                           3. Det är en del av våra traditioner MEN traditionen måste förändras när den undergräver de männskliga rättigheterna och riskerar människornas liv och hälsa.                                                                                                                4. Det beskyddar oskuld MEN oskuld kan beskyddas på andra sätt.                                                                          5. Kvinnor kommer att kunna få fler barn MEN kvinnlig könsstympning kan hindra kvinnor från att få barn, skapa komplikationer under förlossningarna och ibland till och med leda till att moder och barn dör.

 Aisha E. Suso hävdade att om kvinnlig könsstympning var en viktig del av islam så skulle det ha funnits en vers om detta i koranen:

Dont mix tradition/ culture with religion. Women should decide wether they want to practice fgm or not. You men who are in for it dont know what we go through in the name of culture/tradition or as some of yous say…sunnah [sayings and practices of Prophet Muhammad]. If fgm was that important to our honour, then there would have been a clear verse in the Holy book.

Blanda inte ihop traditioner/kultur med religion. Kvinnor ska kunna bestämma om de vill genomgå kvinnlig könsstympning eller inte. Ni män som stöttar detta vet inte vad vi går igenom i kulturens/traditionens namn eller som några av er säger… sunnah (Profeten Muhammeds ordspråk och tradition). Om kvinnlig könsstympning var en viktig del av vår heder, så skulle det ha funnits en tydlig vers om detta i den heliga boken.

Aja Babung Sidibeh, kvinnan som tidigare utförde kvinnlig könsstympning, är absolut inte ensam i sin kamp mot mot kvinnlig könsstympning. The Gambia Committee on Traditional Practices (GAMCOTRAP) är en av de ledande organisationerna som kämpar mot traditionen i hela landet. Organisationen arbetar med att förmedla kunskaper om traditioner för att värdefulla traditioner skall kunna bevaras samtidigt som alla former av skadliga traditioner, inklusive kvinnlig könsstympning, elimineras.

YouTube videon nedan publicerades February 14, 2013 av GAMCOTRAP och visar hur man kräver att få slut på våldet mot kvinnorna i Gambia:

Men det finns dem som fortfarande stöder omskärelser, som till exempel Fabakary Jammeh som skrev på What's On – Gambias Facebook sida:

FGM is healthy and Islamic. Those whose clitoris is no cut tend grow which then can attract females to catch diseases. There's no genuine scientific basis for its vilification. Is just that the West wanted to robb Africans of their precious value that are so fundamental that any derogation might mislead and cause us generation gap and mental colonialism.

Kvinnlig könsstympning är hälsosam och islamistisk. De som inte får sin klitoris omskuren riskerar att den växer och sedan gör så att kvinnorna smittas av sjukdomar. Det finns inga vetenskapliga bevis för sättet som den (kvinnliga könsstympningen) förtalas på. Det är bara västvärlden som vill ta ifrån Afrika deras viktiga värderingar som är så grundläggande att minsta lilla inskränkning skulle kunna missleda och skapa generationsklyftor samt mental kolonialism. 

När offer berättade om sina egna upplevelser avslöjades sanningen om argument som detta snabbt. En post på ungdomsorganisationen Activistas Facebook sida berättade detaljerat om den kvinnliga könsstympningens barbariska verklighet:

I would have never believed FGM really has its health implications, if not for the reason that i was an eye witness to the heart touching story of the very bold victim of not just FGM but the process called sealing. The young activist was brave enough to share her personal experience with everyone present at the [Kanifing Municipal Council] hall. Few of her words were “Mutilated at a very tender age 3 and forced to marry at 13. My rights were violated for i was mutilated and sealed all in the name of protecting me from teenage pregnancy. The marriage could not be consummated and the only option was to take me back ‘ngansing baa’ open my vaginal orifice. Could you imagine waiting your whole life to have sex with the right person just to realise you end up in pain with no feelings during sex? The worst part was during my child birth, i wanted to save a life, just to realize i may lose my precious life. Beware! the most harmful thing that could happen to a girl child is Female Genital Mutilation. #UpwithJustice and #DownWithFGM

Jag skulle aldrig ha trott att kvinnlig könsstympning verkligen är ett hälsoproblem om det inte vore för det faktum att jag blivit ögonvittne till en hjärtslitande historia om ett mycket modigt offer som inte bara utsatts för kvinnlig könsstympning utan också för en process som kallas för förslutning. Den unga aktivisten var modig nog att dela med sin av sina personliga erfarenheter med alla närvarande i salen (på Kanifings kommunfullmäktige). Några av hennes ord löd: “Stympad vid så unga år som tre och tvingad att gifta mig vid 13. Mina rättigheter kränktes när man stympade och förslöt mig och påstod att man gjorde detta för att skydda mig från tonårsgraviditet. Äktenskapet kunde inte fullbordas och den enda lösningen var att ta mig tillbaka mig “ngansing baa” och öppna upp min vagina. Kan ni tänka er hur det är att vänta hela livet för att få ha sex med den rätta för att sedan inse att det bara slutar med att det gör ont och att man inte känner någonting under sexet? Det värsta var det som hände under min förlossning, jag ville bara rädda ett liv, men fick inse att jag kanske skulle förlora mitt eget högt skattade liv. Akta er! det värsta som kan hända ett flickebarn är kvinnlig könsstympning. #Uppmedrättvisa och #Nermedkvinnligkönsstymping.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.