Inga vittnen? Ingen våldtäkt, säger Pakistans islamiska råd

[Alla länkar leder till engelskspråkiga källor om inte annat anges.]

Ett utslag från Pakistans islamiska råd (CII), som avfärdar DNA som huvudsakligt bevis i våldtäktsfall, har mött stark kritik från aktivister i landet. Utslaget har dock även en betydande mängd anhängare, varav en del är glada över att Pakistan har en legitim institution som funderar över religiösa frågor.

Rådet har ingen lagstiftningsmakt i landet, utan är ett rådgivande organ för Pakistans regering och parlament inom alla lagfrågor relaterade till islam. För närvarande prövas våldtäkt under Pakistans civilrätt, som tillåter att DNA används som bevis. Efter rådets avgörande godkände den sindhiska provinsregering enhälligt den 11 juni, 2013, en resolution som gör DNA-test obligatoriska för alla våldtäktsmål i regionen.

Den kontroversiella påbudet [ur], som offentliggjordes på det islamiska rådets webbplats, menar att islam ger tydliga instruktioner om hur våldtäktsmän bör dömas och straffas, genom att helt förlita sig på vittnesmål från fyra vittnen, och att DNA enbart kan användas som stöd för det huvudsakliga vittnesmålet.

På sin webbplats kallade Pakistans kommission för mänskliga rättigheter (HRCP) rådets yttrande för “bakåtsträvande, exceptionellt känslokallt och grymt mot våldtäktsoffer”:

Poor investigation methods and reluctance of witnesses to come forward out of fear mean that the balance is titled in the favour of the rapist as it is. In these circumstances, it would be foolish to not depend on all the evidence that is available, especially something as incontrovertible as DNA test results.

Undermåliga utredningsmetoder och vittnens obenägenhet att göra sig kända på grund av fruktan gör att vågskålen redan väger till våldtäktsmannens fördel. Under dessa omständigheter vore det dumdristigt att inte förlita sig till alla tillgängliga bevis, i synnerhet till någonting så obestridligt som resultaten från DNA-test.

Våldtäktsoffer tillsammans med släktingar protesterar mot sina påstådda förövare med krav på att de arresteras

Våldtäktsoffer tillsammans med släktingar protesterar mot sina påstådda förövare med krav på att de arresteras. Hyderabad, Pakistan. Bild av Rajput Yasir. Upphovsrätt Demotix. Den 14 november 2011.

I Pakistan brukade våldtäkt prövas under islamisk Sharia eller de kontroversiella Hudood-lagarna, som i praktiken likställde otrogenhet med våldtäkt – om ett våldtäktsoffer inte kunde producera fyra manliga ögonvittnen till brottet kunde hon åtalas för otrogenhet. Faktum är att, enligt Pakistans nationella kommission för kvinnors ställning,80% av de kvinnor” som satt i fängelse år 2003 satt där eftersom “de hade misslyckats med att bevisa sina anklagelser om våldtäkt och följdaktligen dömts för otrogenhet.”

Men år 2006 genomdrevs en skyddslag för kvinnor, som ändrade Hudood-lagarna och gjorde att våldtäktsfall  istället hamnade under civilrätten, som tillåter rättsmedicinsk bevisning.

Ayesha Tammy Haq (@tammyhaq), en journalist i Pakistan, publicerade en sarksatisk kommentar på sitt Twitter-konto:

@tammyhaq: (Ayesha Tammy Haq) Padded bras are the devils cushions say Pakistan's #CouncilofIslamicIdeology good thing they don't have more important issues to deal with?

@tammyhaq: (Ayesha Tammy Haq) Stoppade bh:ar är djävulens kuddar säger Pakistans islamiska råd #CouncilofIslamicIdeology bra att de inte har viktigare frågor att ta itu med?

Umair Rasheed (@umairrasheed1) tweetade:

@Umairrasheed1 (Umair Rasheed): Mullahs convene #Alam-e-IslamConference in #Peshawar. Say they'll start movement to implement #CouncilofIslamicIdeology proposals

@Umairrasheed1 (Umair Rasheed): Mullahs samlas på islamisk konferens #Alam-e-IslamConference i #Peshawar. Säger att de ska starta en rörelse för att genomdriva islamiska rådets #CouncilofIslamicIdeology förslag

Bloggaren Asif Zaidi skrev på bloggen “Låt oss bygga Pakistan”:

…no amount of evidence in the world can negate the possibility that a woman may be lying in claiming herself to be a rape victim. Hence certain fastidiousness must be summoned to impede justice’s way to doubtful decisions against innocent men.

…inte ens världens största bevismängd kan bestrida möjligheten att en kvinna ljuger när hon påstår sig vara ett offer för våldtäkt. Därför måste en viss nogrannhet beaktas för att förhindra att rättssystemet fattar tvivelaktiga beslut mot oskyldiga män.

Muhammad Ilyas Haidri kommenterade en artikel på Dawn.com:

…the CII reservations are justified for not accepting the D N A results out rightly … It is correct that the results of un certified laboratories like Pakistanis and many others in third word, where bribe,fraud ,tempering the results ,and poor judicial system is practiced must not be relied upon…

…CII:s [Pakistans islamiska råd] reservationer mot att oreserverat acceptera DNA-resultat är berättigade… Detta är riktigt när det gäller resultaten från ocertifierade laboratorier i Pakistan och många andra länder i tredje världen, där mutor, bedrägeri, förfalskning av resultat och undermåliga rättssystem förekommer och inte kan förlitas på…

Rana Gulabi sa på samma webbplats:

There is a scientific reasoning behind this because DNA can be extracted from common daily use items such as combs, clothes, etc. with the help of commonly available laboratory equipment and then could be planted anywhere to mislead the medical staff doing the medical report. A woman who wants to seek revenge from an ex-husband could do this to ruin a man’s life.

Det finns ett vetenskapligt resonemang bakom detta eftersom DNA kan extraheras från vanliga vardagsföremål, som kammar, kläder, osv., med hjälp av allmänt förekommande laboratorieutrustning och sedan kan sättas var som helst för att vilseleda den medicinska personal som förbereder den medicinska rapporten. En kvinna som vill hämnas på en f.d. make kan göra detta för att förstöra hans liv.

Med betoning på det faktum att CII [Pakistans islamiska råd] består av över två dussin manliga clerics, presenterade HWG en unik vinkel i sina kommentarer:

The CII should have independently thinking women members to start with. How can a body that entirely consists of male members take decisions affecting women even without listening to their representatives?

CII [Pakistans islamiska råd] borde för det första inkludera oberoende tänkande kvinnor. Hur kan en organisation som helt består av manliga medlemmar fatta beslut som påverkar kvinnor utan att ens lyssna på deras representanter?

Bloggaren Tazeen Javed citerade en berömd islamisk lärd man, Tahir Ashrafi:

DNA should be considered – at best – a circumstantial evidence on the basis of which arrests can be made and further investigations should be carried out. However, a suspect must not be punished on the basis of DNA evidence alone, for that evidence of four Muslim male adults is necessary.

DNA bör behandlas – i bästa fall – som indiciebevisning, som kan fungera som grund för arresteringar och ytterligare utredningar. En misstänkt ska dock inte bestraffas med utgång från enbart DNA-bevis, för detta är vittnesmål från fyra muslimska män nödvändigt.

På samma blogg kommenterade Tazeen Javed:

If I was a legislator, I would call for making a law that would hand out the harshest punishment for those 4 adult, supposedly pious Muslims men who were silently witnessing a crime as horrible as rape.

Om jag var en av lagstiftarna skulle jag mana till bildandet av en lag som ger strängast möjliga straff till dessa 4 vuxna, påstått fromma, muslimska män som tyst stod och bevittnade ett brott så hemskt som våldtäkt.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.