“Lyft på kjolen och rädda livet” – skilda åsikter om cancerkampanj i Singapore

[Alla länkar leder till engelskspråkiga sidor, om inte annat anges.]

För att påminna singaporianer om de gratis Pap-test (gynekologisk cellprovtagning) som erbjuds den här månaden publicerade Singapore Cancer Society en annons med frasen “Lyft på kjolen och rädda livet”, vilken gav upphov till en livlig diskussion om huruvida den var kreativ, effektiv eller kränkande.

I kampanjen deltar lokala kändisar, som upprepar Marilyn Monroes ikoniska pose i filmen “Flickan ovanpå”. Kampanjaffischen kan ses på busskurer och tågstationer.

Enligt Singapore Cancer Society är livmodercancer en allvarlig hälsofråga i landet:

Cervical Cancer ranks no. 9 among the cancers diagnosed in Singaporean women. Each year, 200 women are diagnosed with the disease and 70 of them die from it. It is a highly preventable and curable disease.

From 1 to 31 May 2013, all female Singaporeans and PR aged 25 – 69 years old, can enjoy FREE Pap smear screening at participating clinics island-wide.

Livmodercancer ligger på 9:e plats på listan över de cancertyper singaporianska kvinnor diagnostiseras med. Varje år får 200 kvinnor diagnosen livmodercancer och 70 av dem avlider som resultat. Det är en sjukdom som det är både relativt lätt att förebygga och bota.

Från 1 till 31 maj erbjuds samtliga kvinnliga singaporianer och permanent bofasta i åldern 25-69 GRATIS Pap-test på deltagande klinker över hela ön.

Åtminstone 178 kliniker erbjuder gratis Pap-tester denna månad. Annonsen möttes av blandade reaktioner. En del lovordade den för dess slagkraftighet medan andra trodde att det var en annons för mode eller viktminskning. Ytterligare andra kritiserade den för dess sexuella anspelningar.

“Lyft på kjolen och rädda livet”-annons som vill skapa uppmärksamhet kring livmodercancer. Bild från Singapore Cancer Societys Facebook-sida

“Lyft på kjolen och rädda livet”-annons som vill skapa uppmärksamhet kring livmodercancer. Bild från Singapore Cancer Societys Facebook-sida

Everything Also Complain anser att en enkel påminnelse om att Pap-test finns tillgängliga utan kostnad hade räckt:

…you don’t need a controversial headline to grab the attention of Singaporean women. One four letter word starting with the letter F would do the trick: FREE, and that magical word that possesses Singaporeans into queuing long hours for stuff they don’t need is restrained here by small caps and boring font

…det behövs inga kontroversiella rubriker för att få singaporianska kvinnors uppmärksamhet. Ett enda ord på fyra bokstäver och F som första bokstav räcker alldeles utmärkt: FREE (“GRATIS”); detta magiska ord, som får singaporianer att köa i timmar för saker de inte behöver, har här begränsats till små bokstäver och trist typsnitt

a musliminah in NL funderar i samma banor:

the idea behind the sexualised women was catering to the male gaze, suggesting voyeurism and sexual availability of women. This copywriter thinks that puns hardly work in ads, while others thought that it's not a good idea to sexualise ads which carry an important message.

What word would trigger the Singaporean mindset to pay attention to this ad? For the next campaign, I suggest the following headline:

FREE Pap Smears!

That oughta attract attention and get women to sign up for the free checkups. 🙂

den sexualiserade presentationen av kvinnorna skapades för manliga ögon, väcker associationer till voyeurism och sexuell tillgänglighet hos kvinnor. Den här reklamskribenten anser att dessa vitsar sällan fungerar i annonser, medan andra anser att det inte är lämpligt att sexualisera annonser som söker föra fram ett viktigt budskap.

Vilket ord skulle få det sinnet att lägga märke till den här annonsen? Till nästa kampanj föreslår jag följande rubrik:

GRATIS Pap-test!

Det borde dra till sig uppmärksamhet och få kvinnor att anmäla sig till att testas gratis. 🙂

“Mr Brown” stödjer sakfrågan men är missnöjd med kampanjens tema:

I am all for cervical cancer awareness but really? “Lift your skirt, save your life.”?

While you are at it, why not “Open your legs, save your life.”?

Or “Drop your panties, save your life.”?

Or “Upskirt your downturn, save your life.”?

In any case, despite the fracas, cancer is serious stuff and I shall provide the link to the info for free pap smear screenings in May

Jag står helt bakom medvetande om livmodercancer men allvarligt? “Lyft på kjolen och rädda livet”?

När ni ändå håller på, varför inte “Sära på benen och rädda livet”?

Eller “Dra ner trosorna och rädda livet”?

Eller “Kika upp under nedgångens kjol och rädda livet”?

I vilket fall som helst, trots ståhejet, är cancer ett allvarligt ämne och jag ska publicera länken till informationen om de gratis Pap-testerna i maj

I sin artikel för Breakfast Network försvarar Wesley Gunter annonsen:

…if an ad like this CAN make more women go for PAP smears because it GRABS their attention and saves their lives, hasn’t it met its objectives?

The only thing that is “sad” about this whole affair is how this creative attempt was so readily shot down before it was given a chance to see if it actually works.

…om en sådan här annons KAN få fler kvinnor att genomgå ett PAP-test för att den har FÅNGAT deras uppmärksamhet och räddar deras liv, har inte dess mål uppnåtts?

Det enda som är “trist” i hela den här affären är hur detta försök till kreativitet sköts i sank så snabbt innan det gavs en chans att se om det faktiskt kunde ge resultat.

Linda Black, en av modellerna som deltog i annonserna, är stolt över kampanjens framgång:

I am so proud of the campaign, and I think it was beautifully shot and lovingly edited with women’s health issues at heart. I stand by that, and I will defend it and my decision to be a part of it.

That being said, the campaign is a major success – loads of people are talking about it, or have heard of it, and a kernel of truth has been planted: when was the last time you ladies have had your screening? Isn’t it marvelous that in this country, the powers that be care enough about you to give you your rightfully deserved screening for FREE?

Jag är så stolt över kampanjen, och jag anser att den använde både vackra bilder och omtänksam redigering med fokus på kvinnors hälsa. Jag står för den, och jag försvarar både den och mitt beslut att delta i den.

Med detta sagt, är kampanjen en enorm succé – massor med människor pratar om den, eller har hört talas om den, och ett sanningens frö har planterats: när testade ni er senast, tjejer? Är det inte fantastiskt, att i det här landet bryr sig de på högre ort tillräckligt mycket om dig för att erbjuda dig det test du förtjänar GRATIS?

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.