Tusentals syrier söker sin tillflykt i Jordanien

Detta inlägg ingår i Global Voices specialbevakning av Protesterna i Syrien 2011/12.

Alla länkar går till engelskspråkiga webbplatser.

Dagsläget i Syrien har lett till att hundratusentals syrier nu flytt landet, många till grannlandet Jordanien. En källa från den jordanska regeringen uppger att myndigheter förbereder sig på en möjlig ankomst av en miljon syriska flyktingar.

Den jordanska regeringen gav FN tillåtelse att bygga upp till 22 flyktingläger i norra Jordanien. Hitintills har tusentals syrier sökt fristad i jordanska städer och byar och många är beroende av hjälp från välgörenhetsorganisationer eller enskilda individer.

Två amerikanska studenter i journalistik, Matt Kauffman och Melissa Tabeek, beskrev de syriska flyktingarnas besvärliga situation i Jordanien:

Since March of last year, the number of Syrians seeking refuge in Jordan has increased at an exponential rate. What started as a trickle has turned into a flood; in the past two months the amount of “persons of concern” registered with the United Nations High Commissioner for Refugees, or UNHCR, has leapt from 13,933 to about 24,000 – an increase of about 70 percent. But the real number is closer to 120,000, experts say. While Jordan has long been a safe haven for refugees throughout the Arab world – some estimates say that there are already 2 million Palestinian, Iraqi and Libyan refugees in this country of 6.5 million Jordanians – the situation with Syrians is special. The influx from the north poses a dilemma. The Jordanian government has not officially recognized them as refugees, but rather “guests” of the country. Unlike neighboring Turkey – which is harboring Syrian refugees in traditional tented camps – Syrians in Jordan are finding safety in cities and villages scattered throughout the kingdom, stretching already limited resources in a country that depends on outside aid. Safety does not always spell decency though; Syrian families sometimes numbering in the double digits are confined to a few small rooms inside overrun apartments.

Sedan mars förra året har antalet syriska flyktingar i Jordanien ökat avsevärt. Det som började som en droppe blev till en flod. Under de två senaste månaderna har antalet ”berörda personer” som registrerats hos FN:s flyktingorgan, UNHCR, plötsligt ökat från 13.933 personer till ca 24.000 personer- en ökning med ca 70 procent. Det verkliga antalet är dock enligt experter uppåt 120.000 personer. Jordanien har sedan länge varit en trygg tillflyktsort för flyktingar i arabvärlden och uppskattningar visar på att två miljoner palestinska, irakiska och libyska flyktingar redan bor i detta land av 6.5 miljoner jordanier, men syriernas situation är speciell. Tillströmningen av flyktingar i norr har skapat ett dilemma. Den jordanska regeringen har inte officiellt identifierat dem som flyktingar, utan som ”gäster” i landet. Till skillnad från det närbelägna Turkiet – som inhyser de syriska flyktingarna på traditionella campingplatser – finner syrierna säkerhet i Jordaniens städer och byar runtom i landet, vilket tär än mer på de redan begränsade resurserna i landet som är så beroende av hjälp utifrån. Säkerhet är dock inte alltid synonymt med värdighet. Syriska familjer, vars medlemmar ibland uppnår tvåsiffriga antal, är begränsade till små rum i överfulla lägenheter.

Fawaz Bilbeisi skrev:

@fbilbeisi: #Jordan king announced that security along border w/ #Syria is tightened but Syrian refugees fleeing violence will still be allowed 2 enter

@fbilbeisi:Jordaniens kung meddelade att säkerheten längs gränsen till #Syrien har förstärkts, men att de syriska flyktingarna som flyr våldet fortfarande ska kunna komma in.

FN:s flyktingorgan uttryckte sin tacksamhet:

@Refugees: In times like these, we really are grateful that #Jordan, Lebanon, Turkey maintain open borders & that #refugees are being welcomed. #Syria

@Refugees:I tider som dessa är vi verkligen tacksamma att #Jordanien, Libanon och Turkiet, håller gränserna öppna och att de välkomnar #flyktingarna. #Syria

Syriskt kvinnoförbund, Amman. Photo by EskewMe, används med tillstånd.

Bloggerskan EskewMe gjorde besök hos det syriska kvinnoförbundet i Amman:

Um Eysam, the director of the Syrian Women's Association, in Amman, Jordan says that they have registered around 4,000 refugees since the war began in Syria, and they are struggling to manage serving them with food, residences, water, and medical treatment as it is. They expect that the next wave of refugees coming from Damascus to be the largest and the funding for their stay in Jordan to be the most difficult. At least 100 to 350 refugees arrive at the Syrian Women's Association every night, and the number is increasing every day, another director of the organization said. […] In the building directly next door, a residence also funded by the Syrian Women's Association, another large group of injured Syrian refugees are awaiting medical treatment. Men speak of how they were attacked during anti-goverment protests months ago and why treatment for their injuries have still not been adequately cared for by the Jordanian services. One man is on a pair of crutches after being stabbed in the arm and stomach by government authorities in a village outside of Damascus more than three months ago. Another 16-year-old beside him tells why he has lost the use of his left arm completely, due to the failure to obtain proper treatment. Without much faith that they will receive any treatment in Jordan, they are on both on the waiting list for surgery in other countries, such as Germany and Egypt.

Um Eysam, ledare för det syriska kvinnoförbundet i Amman, Jordanien, säger att de har registrerat ca 4.000 flyktingar sedan kriget startade i Syrien och de redan har svårt att ge mat, uppehåll, vatten och sjukvård till dem. De tror att den nya vågen av flyktingar från Damaskus kommer att bli den största och att finansieringen av deras uppehälle i Jordanien den svåraste. Mellan 100 och 350 flyktingar anländer till det syriska kvinnoförbundets högkvarter varje natt, och antalet ökar för varje dag, säger en annan person i ledningen för organisationen. […] I den intilliggande byggnaden, en bostad som också finansieras av det syriska kvinnoförbundet, väntar en annan stor grupp av sårade syriska flyktingar på sjukvård. Männen berättar om hur de blev anfallna under protesterna mot regeringen flera månader sedan och varför deras skador inte behandlats ordentligt av jordansk service. En man går på kryckor efter att ha blivit knivhuggen i armen och i magen av regeringsstyrkorna i en by utanför Damaskus för mer än tre månader sedan. En annan 16-åring bredvid honom berättar hur han totalt förlorat användningsförmågan i sin vänstra arm eftersom han inte fått rätt vård. Utan att hoppas för mycket på att få vård i Jordanien, är de båda på en väntelista för operation i andra länder som Tyskland och Egypten.

Syriska flyktingar i Amman. Foto: EskewMe, används med tillstånd.

I denna video av Melissa Tabeek (MelissaMary52), berättar syriska barn deras historia:

http://youtu.be/YMFVNZtpjlY

Detta inlägg ingår i Global Voices specialbevakning av Protesterna i Syrien 2011/12.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.