Peru: De första 100 dagarna av Ollanta Humalas regering

Idag lördagen den 5 november har regeringen [es] Ollanta Humala fyllt sina första hundra dagar. Utöver prestationer och misstag är det som först är tydligt, vid en jämförelse, den förändrade stilen hos presidenten; från en stil i likhet med Alan García – massmedial och med en nästan oavbruten närvaro i press och TV – till en som enbart Ollanta Humala med föga villighet att uttala sig för medierna.
Flera medier har tagit fram särskilda rapporter om de nyss fyllda första hundra dagarna. Tidningen El Comercio har för det här tillfället tagit fram flera upplysningar, allt från informationsgrafik över uppgångar och nedgångar till en kort analys av beteendet i presidentens närmaste omgivning. Även tidningen La República har upplysningar i sin special, vilka sträcker sig från en analys av Ollanta Humalas omvandling under dessa 100 dagar, till en intervju med politiska analytikern Nelson Manrique med frågan om vad som hände med människorna under valet som sa att de skulle lämna landet om Humala vann.
Ollanta Humala, 100 dagar

Ollanta Humala bidrog till att folket i det symboliska samhället Calacoa fick stöd. Bild av Flickr-användaren Presidencia Perú, under CC Erkännandelicens 2.0 Generic (CC BY 2.0)

På Twitter skapades hashtaggen #100diashumala, och trots att frågan inte har väckt särskilt stort intresse i bloggar, så kan utöver ältandet hit och dit inom mediernas åsiktsspalter och notiser en del intressanta inlägg hittas, som bloggen “La Escena Contemporánea” [ung. Den samtida scenen], vars bloggare Eduardo Jiménez kortfattat nämner en av valkampanjens mest minnesvärda händelser när han försöker göra en bedömning av vad som gjorts:
Para la evaluación se puede tomar como parámetros de referencia lo que prometió en campaña o lo declarado en el plan de gobierno, a fin de contrastar lo dicho con lo que está haciendo, lo que falta por hacer o los necesarios cambios en el camino. El primer inconveniente es qué plan de gobierno contrastamos, si “la gran trasformación”, furibundamente estatista, o la más flexible “hoja de ruta”, aparecida cuando el candidato Humala pasa a la segunda vuelta. Evidentemente que es la hoja de ruta el instrumento eje que delimita actualmente la política del gobierno.
Som riktmärken för utvärderingen kan man ta vad han lovade under valet eller vad som angetts i regeringsplanen, för att kontrastera detta med vad han gör, vad som behöver göras eller nödvändiga förändringar framledes. Det första problemet är frågan vilken regeringsplan vi ska jämföra: “den stora förvandlingen” – ilsket förespråkande statlig kontroll – eller den mer flexibela “färdplanen”, uppenbarad när kandidaten Humala går vidare till andra omgången. Det är tydligt att färdplanen är den huvudtanke som regeringens nuvarande politik utgår ifrån.
Journalisten Jaime del Castillo döljer inte sin besvikelse över regeringens uppvisade politik och på sin blogg påtalar han:

Consideramos que el presente gobierno de turno encaja exactamente en lo que negó y rechazó y recusó el pueblo mayoritariamente electoral el 05 de junio: Continuismo

¿Es o no es continuismo (y de la peor laya) habernos estafado con tanto avivato e impresentable y delincuente y deshonesto y un largo etcétera en negativo y en hediondo en cuanto a Parlamentarios de ‘Gana Perú’?, ¿’Honestidad para el Gran Cambio’? …
¿Es o no es continuismo: Dejar hacer y dejar pasar al más puro estilo liberal de todos los siglos con respecto a Grupos de poder económico-financiero que dominan al Perúhace décadas: Mineras, Telefónica del Perú, etc., etc.?
¿Es o no es continuismo: Que la PRENSA GRANDE haga lo que se le dé la gana embruteciendo al pueblo peruano y marcando su agenda comercial, política y económica antes que el interés público o de las grandes mayorías que pidieron y exigieron CAMBIO el 05 de junio del 2011?
Vi tror att den nuvarande regeringen vid makten passar in exakt på det som majoriteten av väljarna opponerade sig mot och tog avstånd ifrån och vägrade att acceptera vid valet den 5 juni: Continuismo [förmåga att hålla sig kvar i ett ämbete]…
Är det inte continuismo (och av det värsta slaget) att vi blivit lurade med så durkdrivna och oanständiga och brottsliga och ohederliga parlamentariker – och så vidare i en lång rad av epitet som dåliga och stinkande – som dem för ‘Gana Perú’ är?, ’Hederlighet för den Stora förändringen’? …
Är det inte continuismo: Att tillåta och släppa fram den mest liberala stilen någonsin i fråga om ekonomiska och finansiella maktgrupper som dominerar Peru sedan decennier: Gruvdrift, Televerket i Peru, mm, mm.?
Är det inte continuismo: Att DEN ETABLERADE PRESSEN gör vad den vill och därmed fördummar det peruanska folket och framhäver sin egen kommersiella, politiska och ekonomiska dagordning framför allmänhetens intresse eller den majoritet som sökte och efterfrågade FÖRÄNDRING den 5 juni 2011?

Å andra sidan, i bloggen “Societas Consultora” framhäver Gerardo Castillo Guzmán några aspekter av sin egen bedömning av den ekonomisk-politiska frågan, med betoning på tre åtgärder:

Primero, el logro de un aumento sustancial de la contribución de las empresas mineras a través de un acuerdo de consenso que permite no romper los marcos legales de estabilidad tributaria y límites de competitividad, sobre todo en comparación con nuestro vecino Chile. Aunque algunos sectores de la izquierda cuestionan el monto y la forma, el ingreso de recursos directos para el gobierno central para emprender proyectos mayores de infraestructura –importantes no solo para cerrar las brechas del país sino también para incentivar la economía en momentos de crisis— es importante.
Segundo, aunque con muchas más complicaciones, se han avanzado en las negociaciones para dedicar de manera exclusiva las reservas de gas del proyecto Camisea al mercado interno peruano. Ello es importante no solo por ser una promesa electoral central y por el ahorro que supondría para la nación abastecerse con un gas barato […]. Ante todo es clave por que podría suponer la puesta en marcha de ambiciosos planes de desarrollo gasífero –incluyendo plantas petroquímicas y de fertilizantes— para el sur andino, la región con mayores índices de pobreza y el enclave electoral de Ollanta Humala.
Tercero, la captación de mayores recursos para el gobierno central es justificada por la necesidad de potenciar y redirigir los programas sociales con el fin de reducir dramáticamente la pobreza, especialmente en las áreas rurales. La pronta creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuyo función es la de centralizar los programas y tornarlos más eficientes evitando los serios problemas de duplicidad y filtración existentes, es señal de la prioridad dada al tema.
För det första, uppnåendet av en betydande ökning av gruvföretagens skatter genom ett samförståndsavtal som gör det möjligt att inte bryta de rättsliga ramarna för skattebalansen och gränserna för konkurrenskraft, särskilt i jämförelse med grannlandet Chile. Även om vissa delar av vänstern ifrågasätter storleken och formen, är det viktigt för landets regering att ha ett direkt inflöde av resurser för att genomföra stora infrastrukturprojekt – viktiga inte bara för att täppa till landets inflationsgap, utan även för att stimulera ekonomin i kristider.
För det andra, om än med många fler komplikationer, de har gjort framsteg i förhandlingarna för att uteslutande använda gasreserverna i Camisea-projektet på den peruanska inhemska marknaden. Detta är viktigt inte bara för att vara ett centralt vallöfte och för inbesparingen som det skulle betyda för nationen att förse sig med billig gas […]. Framför allt är det viktigt för att det skulle kunna leda till genomförandet av ambitiösa gasutvecklingsplaner – däribland anläggningar för petrokemi och gödsel – för södra Anderna, den region som har den högsta fattigdomen och Ollanta Humalas valdistrikt.
För det tredje, uppsamlandet av fler resurser till staten motiveras av behovet av att stärka och omdirigera sociala program för att dramatiskt minska fattigdomen, särskilt på landsbygden. Det tidiga inrättandet av ministeriet för social utveckling och integration, vars funktion är att centralisera programmen och göra dem mer effektiva för att undvika de allvarliga problemen som finns med falskhet och läckor, det är tecken på vilken prioritet som ges åt frågan.
I bloggen “La caja de Daysi” anges tre negativa tillfällen, ett av dem redan innan perioden av 100 dagar vid makten:
mucho antes que Humala juramente, su hermano menor, Alex Humala ya se había adelantado, viajando a Rusia y reuniéndose con el ministro del Exterior Serguei Lavrov para discutir posibles formas de cooperación en proyectos de gas a través de Alianzas Estratégicas. El caso se solucionó cuando el partido de Gana Perú tomo las medidas respectivas por aquella acción adelantada que hizo el hermano menor del presidente.
La designación de Ricardo Soberón al frente de Devida [Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas], también fue uno de las gestiones más cuestionadas porque este había sido el asesor de la congresista Nancy Obregón. Enseguida dispuso la suspensión temporal de la erradicación de cocales en el VRAE [Valle del Río Apurímac y Ene [es]].
Humala también tuvo una exitosa gira en Latinoamérica y fue muy bien recibido por el marco de la Asamblea de la ONU. Sin embargo lo que le hizo temblar fue cuando un periodista de la Univisión le preguntó sobre una posible reelección, a lo que el mandatario muy soberbio en su respuesta atinó a no responder.

långt innan Humala avlade ed, hade hans yngre bror Alex Humala redan gått före och gjort resor till Ryssland och mött utrikesminister Sergej Lavrov för att diskutera möjliga former för samarbete kring gasprojekt genom Alianzas Estratégicas (strategiska allianser). Fallet avgjordes när partiet Gana Perú vidtog åtgärder för respektive förivrade handlingar som den yngre brodern till presidenten hade gjort.
Utnämningen av Ricardo Soberón till chef för Devida [Nationella kommissionen för utveckling och liv utan droger], var också en av de mest ifrågasatta insatserna eftersom denne hade varit rådgivare åt kongressledamoten Nancy Obregon. Han beordrade genast ett tillfälligt upphävande av utrotning av koka i VRAE [Valle del Río Apurímac y Ene].
Humala hade också en lyckad turné i Latinamerika och blev mycket väl mottagen i FN:s generalförsamling. Men vad som skakade honom var när en reporter från Univision frågade honom om ett eventuellt omval, vilket ledaren på ett mycket arrogant sätt lyckades undvika att svara på.

Kontentan av de ovan beskrivna synpunkterna kan sägas vara att Humalas regering inte är så (bra eller dålig) som förväntats, vare sig för högern eller för vänstern; dvs. Peru har inte blivit ett land som direkt följer i Chavez fotspår, som många fruktade, inte heller finns det en tydlig regering för massorna. Och kanske det är bra, om regeringen lyckas hitta sin egen väg och inkludera alla peruaner; rika och fattiga, vita, mestiser, indianer och svarta. Tiden får utvisa.
Uppdatering 2011-11-07: Den Officiella rapporten om de 100 dagarna i regeringsställning.
Den ursprungliga versionen av detta inlägg publicerades på Globalizado, Juan Arellanos egen blogg, den 5 november, 2011.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.