Egypten: Landet röstar

Denna artikeln är en del av våran specialserie Valet i Egyptien 2011.

Egyptier röstade i parlamentsvalen den 28:e och 29:e november och trots fordringar om en bojkott verkar de flesta ha valt att delta.

Det är inte hela Egypten som röstar på dessa datumen; valen är förskjutna i tre etapper, och varje etapp täcker nio provinser. Den första etappen inkluderar städerna Kairo och Alexandria.

Vissa väljer att inte rösta av princip, som till exempel bloggaren och journalisten Sarah Carr som skriver:

In case you’re asking I won’t be voting. Neither will several of my acquaintances. While there is a strong argument against a boycott (it might help keep out religiously conservative forces) it doesn’t sway my conviction that taking part in the election gives legitimacy to a regime that doesn’t deserve it, that has treated Egyptians like foolish children and whose only display of creativity during this never-ending transitional process has been in methods of killing people and building walls.

Om du frågar så kommer jag inte att rösta. Det kommer inte heller flera av mina bekanta. Medan det finns ett starkt argument mot en bojkott (det kanske hjälper att hålla religiöst konservativa styrkor borta) så bryter det inte min övertygelse att deltagande i valet ger legitimitet till en regim som inte förtjänar det, som har behandlat egyptier som dåraktiga barn och vars enda uppvisande av kreativitet under denna oändliga övergångsprocessen har varit metoder för att döda människor och bygga murar.

Ismail Naguib har också valt att inte rösta:

For me, not voting has little to do with apathy. I believe that people should demand that an untainted civilian (perhaps in the form of a strong PM) or civilian council (perhaps in the form of Presidential Council) should be the authority to oversee the ministries who will manage parliamentary elections. Until that is the case I cannot, with a clear conscience, participate in parliamentary elections that grant legitimacy to a dictatorial force whose self interests are above those of the country.

För mig har det inget att göra med apati att inte rösta.  Jag anser att folk borde kräva att en obefläckad civilperson (kanske i form av en stark premiärminister) eller civilråd (kanske i form av ett presidentråd) borde vara den myndighet som har uppsikt över de ministerier som kommer ha hand om parlamentsvalen.  Tills det är fallet kan jag inte, med ett rent samvete, delta i parlamentsval som beviljar legitimitet till en diktatorisk styrka vars egna intressen är viktigare än landets.

Mot slutet av den första dagens röstning var inte Mostafa Hussein övertygad:

@moftasa: The voting was mostly free for a parliament that isn't.

Röstningen var mestadels fri för ett parlament som inte är det.

Och Sherief Gaber säger:

@cairocitylimits: No matter who you vote for, the regime gets elected. #Egypt

Oavsett vem du röstar på så blir regimen vald. #Egypt

Ändå har ett stort antal egyptier röstat och det var långa köer överallt i landet.

Waiting for voting papers to be delivered. Image by Twitter user @Selnadeem

Väntar på att röstsedlar ska levereras. Bild av twitteranvändaren @Selnadeem

Pakinam Amer blev inte avskräckt av köerna:

@pakinamamer: Two hours on, still standing in line. You know, democracy is hard (!) #lol #egyelections

Efter två timmar står jag fortfarande i kö. Vet du, demokrati är jobbigt (!) #lol #egyelections

Twitteranvändaren @CokiCoussa var inte heller avskräckt:

@CokiCoussa: When u see the queue, u think it has no end, but it's not that boring neither is it that bad, it's actually motivating 🙂

När du ser kön tror du inte att den har något slut, men det är inte så tråkigt och inte heller så illa, det är faktiskt motiverande 🙂

Nada Heggy hade en fråga:

@NadaHeggy: Why we can't vote online instead of standing in long queue that consumes hours and hours #Egyelections. #Egypt

Varför kan vi inte rösta online istället för att så i långa köer som tar flera timmar #Egyelections. #Egypt
Queuing to vote in Alexandria. Image by Twitter user @mfatta7

I kö för att rösta i Alexandria. Bild av twitteranvändaren @mfatta7

Mohamed El Dahshan mindes hur denna stunden uppnåddes:

@TravellerW: Alright. Off to vote now, with our martyrs, protesters, and innocent prisoners in mind. #EgyElections #Tahrir

Okej. Ska iväg och rösta nu med våra martyrer, demonstranter och oskyldiga fångar i åtanke. #EgyElections #Tahrir

I Kairos förort Zamalek mötte Fatenn Mostafa andra väljare som kom ihåg de som blev dödade:

@FatennMostafa: A lot of women are wearing black in the zamalek queue! They answered: In memory of our #egymartyrs. #egyelections #Egypt

Många kvinnor i Zamalek-kön bär svart! De svarade: Till minne av våra #egymartyrs. #egyelections #Egypt

Trots den långa väntan, den krångliga omröstningsprocessen och anklagelser gällande överträdelser [en] så har stämningen varit ganska uppspelt.

Voters in Assiut. Image by Twitter user @LaurenBohn

Väljare i Assiut. Bild av twitteranvändaren @LaurenBohn

Den kanadensiska journalisten Firas Al-Atraqchi talade med väljare i Kairo:

@Firas_Atraqchi: From talking to some of those in the queue I get an impression they are invested in the election process. They want to be heard #Egypt

Efter att ha talat med några av de som står i kön får jag intrycket av att de satsar på processen. De vill bli hörda #Egypt

Mosa'ab Elshamy var optimistisk:

@mosaaberizing: Went to 5 different polling stations today. People are enjoying the queues and voting with a smile. Despite the violations, glorious day.

Gick till 5 olika vallokaler idag. Folk njuter av köerna och röstar med ett leende. Trots överträdelserna, underbar dag.

Mohamed Soliman var också optimistisk:

@msoliman7: Proud of every Egyptian who stood or continues to stand in line to vote, the future is in your ink stained hands. #EgyElections

Stolt över varje egyptier som stod eller fortfarande står i kö för att rösta, framtiden ligger i dina bläckbefläckade händer. #EgyElections

Denna artikeln är en del av våran specialserie Valet i Egyptien 2011.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.