Nederländerna: En högtidssäsong med festligheter, dräkter… och rasism?

Zwarte Piets in The Hague, The Netherlands

Zwarte Pieter i Haag, Nederländerna i november 2010 av Gerard Stolk (CC-BY-NC)

Under vintersäsongen i Nederländerna och Belgien hålls Sinterklaas (Sankt Nikolaus) sällskap av sin medhjälpare Zwarte Piet (Svarte Petter) under en årlig fest som firas på kvällen den 5:e december eller på morgonen den 6:e december med godis och presenter åt alla snälla barn. Den traditionella högtiden rivaliserar jul i betydelse.

Under senare år har Zwarte Piets roll blivit en del av en återkommande debatt i Nederländerna då vissa medborgare tycker att högtidsdräkter med svartmålade ansikten är stötande. Enligt historien är Sankt Nikolaus medhjälpare morer som hjälper honom att bära presenterna, som tagits med åt barnen, när han ankommer från Spanien via båt.

Traditionen är fortfarande populär, dock har vissa känt sig manade att protestera mot vad de anser vara rasistiskt bildspråk. Den 12:e november arresterades [en] en demonstrant som hade en t-shirt med texten ‘Zwarte Piet is racisme’ (‘Svarte Petter är racism’) i Dordrecht mitt ibland anklagelser om polisbrutalitet [en]. T-shirtkampanjen har en egen Tumblrblogg [ne] med foton, samt en Facebooksida [ne] med fler än 800 anhängare.

Bloggaren hos Stuff Dutch People Like (‘Saker som holländare gillar’) [en] skrev under 2010 om Zwarte Piets tradition:

You know it’s that time of the year again in Holland, when you are greeted by some Dutch person on the street, whose face is painted completely black and is sporting an afro wig, bright red lips and a ridiculous clown-like costume.

Man vet att det är den tiden på året igen i Holland när man hälsas av någon holländare på gatan vars ansikte är helt svartmålat och som har en afroperuk, klarröda läppar och en löjlig clownaktig dräkt.
Sinterklaas and Zwarte Piet

Sinterklaas and Zwarte Piet, The Hague, The Netherlands, November 2008, by Zemistor (CC-BY-ND)

Den holländska graffitiartisten och bloggaren BNE lägger upp några bilder på Zwarte Piet och frågar: Är Den Holländska Sinterklaas-högtidens “Svarte Petter”-tradition Rasistisk? [en]:

This “tradition” has evolved throughout the years, partially due to increasing protests from groups that find these depictions offensive. Nowadays, it is claimed that the Black face is due to the fact that the helpers have gone through chimneys and as a result, their faces are covered in soot. What again, nobody can clearly explain, is what kind of soot leaves such a uniform and evenly spread residue. Or worse, why these “chimney dwellers” speak in a fake accent that parodies the Black population of the Dutch former colony of Suriname.

Denna “traditionen” har växt fram under åren, delvis på grund av protester från grupper som finner dessa skildringarna stötande. Nuförtiden hävdas det att det Svarta ansiktet beror på att medhjälparna gick igenom skorstenar och som därför är deras ansikten täckta av sot. Återigen, det ingen riktigt kan förklara, är vilken slags sot som sprider sig så enhetligt och jämnt. Eller ännu värre, varför dessa “skorstensboende” talar med en falsk brytning som parodierar den Svarta befolkningen från den före detta holländska kolonin Surinam.

Antropologen och bloggaren Martijn de Koning från CLOSER [en] förklarar i Jolly Black Servant – Tradition and Racism in the Netherlands (‘Glad Svart Tjänare – Tradition och Rasism i Nederländerna’) [:

I dont expect a change in this tradition very soon. It should be clear however that Black Pete is a construction, and invention that has already changed in history. The current tradition has lost many of negative connotations which is partly positive but the negative side is that this makes the racism more hidden. Nevertheless, I think this Dutch tradition lends itself perfectly for teaching young children about racism, colonialism and religion throughout history. Maybe that would be a starting point for some change in the future?

Jag förväntar mig ingen snar förändring i traditionen. Hursomhelst borde det stå klart att Svarte Petter är en tolkning och uppfinning som redan har förändrats i historien. Den nuvarande traditionen har förlorat många negativa bibetydelser som delvis är positivt men den negativa sidan är att det döljer rasismen. Likväl tycker jag att denna holländska traditionen mycket väl tillåter sig själv att lära unga barn om rasism, kolonialism och religion genom historien. Kanske blir det en utgångspunkt för någon förändring i framtiden?

På resehemsidan Off Track Planet svarar Anna Starostinetskaya såhär på frågan Vad F*n är Zwarte Piet? [en]:

So is Pete a children’s tale or a racist figure? We promise no definitive answer exists. We’re not saying this tradition is not objectifying black people in a racist way and it is understandable that Americans have the strongest feelings on the topic because Zwarte Piet is visually too close to what our racist roots look like. But Americans must also realize that our own history drives us to apply what we know about our own racist past on traditions that may not have anything in common but black face paint. Although it may be racist in some way, we cannot just superimpose our own racist history atop another country’s tradition and say it’s the same. Either way, we hope a happy medium exists that doesn’t involve smurfs, midgets or complete Americanization of world traditions.

Är Petter en barnsaga eller en rasistisk figur? Vi kan lova att det inte finns ett definitivt svar. Vi säger inte att traditionen inte objektifierar svarta människor på ett rasistisk sätt och det är förståeligt att amerikaner har de starkaste känslorna angående ämnet då Zwarte Piet visuellt sett står för nära hur våra rasistiska rötter ser ut. Men amerikaner måste även inse att våran även bakgrund driver oss till att använda det vi vet om vårat eget rasistiska förflutna på traditioner som kanske inte har någonting gemensamt förutom svart ansiktsfärg. Trots att det kanske är rasistiskt på något sätt kan vi inte bara täcka över ett annats lands tradition och säga att det är samma sak som våran egna rasistiska historia. Hursomhelst hoppas vi att det finns en gyllene medelväg som inte involverar smurfar, dvärgar eller en fullkomlig amerikanisering av världstraditioner.
Sinterklaas arrives by boat in Arnhem

Sinterklaas anländer via båt i Arnhem. November 2011 av Bas Boerman (CC-BY-NC)

På bloggen Tiger Beatdown, nedanför Flavias inlägg “Om du protesterar rasism under Svartansiktets säsong i Nederländerna blir du uppklådd och arresterad” [en], upprepar en kommentar skriven av Elfe det som står ovan:

I read your post because I needed to understand why I do not find this tradition racist …The “slaves” or “helpers” are you refer to them are not ridicule: these are pages not clowns and they are wearing nice clothes, they are not parading around half naked with a bone across their nostrils like some savages (or like Josephine Baker and her banana skirt). … Like “Tintin in the Congo” the Zwarte Piets are a reminder of the past. … I know it is very insulting for Blacks in America to see White people with their face painted in black (but it took me to live in the US to understand why: a period when black were not even allowed to play their own role in theater). …Like the rappers who have decided to own the N word we can just ignore this tradition if it annoys us, personally I could not care less. Being African I don’t see the Zwarte Piets as Blacks (they don’t look like me or like any African I know) … To feel insulted by them you really need to have a really poor self-esteem. Sorry for being politically incorrect…

Jag läste ditt inlägg därför att jag behöver förstå varför jag inte finner traditionen rasistisk …”Slavarna” eller “medhjälparna” som du kallar dem är inte förlöjligande: de är pager, inte clowner, och de bär fina kläder, de paraderar inte omkring halvnakna med ett ben genom näsborrarna som vissa vildar (eller som Josephine Baker och hennes banankjol). … Likt “Tintin i Kongo” är Zwarte Pietrarna en påminnelse om det förflutna. … Jag vet att det är väldigt förolämpande för svarta i Amerika att se Vita människor med svartmålade ansikten (men det krävde att jag bodde i USA för att förstå varför: en tid då svarta inte ens fick spela sina egna roller på teatern). …Likt rapparna som har beslutat sig för att äga N-ordet kan vi ignorera denna traditionen om den stör oss, personligen kunde jag inte bry mig mindre. Som afrikan ser jag inte Zwarte Pietrar som svarta (de ser inte ut som mig eller som någon afrikan jag känner) … För att känna dig förolämpad av dem behöver du verkligen ha dåligt självkänsla. Ursäkta att jag är politiskt inkorrekt…

1 kommentar

Gå med i samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.