Att ersätta Moreno-Ocampo vid Internationella brottmålsdomstolen

Luis Moreno-Ocampos tid som chefsåklagare vid Internationella brottmålsdomstolen går mot sitt slut. Valen av domare och åklagare har schemalagts till det tionde sammanträdet under medlemsstaternas möte i FN-högkvarteret 12-21 december 2011.

Så vem kan komma att ersätta Luis Moreno-Ocampo som chefsåklagare vid Internationella brottmålsdomstolen? När detta skrivs är favoriten biträdande åklagare Fatou Bensouda från Gambia.

Andra möjliga kandidater är:

… Andrew Cayley, a co-prosecutor at the Khmer Rouge tribunal in Cambodia who comes from Britain; Tanzania's Chief Justice Mohamed Chande Othman; and Robert Petit, a counsel at the crimes against humanity and war crimes section of Canada's Justice Department.

… Andrew Cayley, en av åklagarna vid Internationella domstolen i Kambodja från Storbritannien; ordföranden i Tanzanias högsta domstol Mohamed Chande Othman; och Robert Petit, rådgivare för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser vid Kanadas justitiedepartement.
Internationella domstolen i Kambodja, 20 Juli 2009, under förre fångvakten Him Huys vittnesmål. Bild från Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia.

Internationella domstolen i Kambodja, 20 Juli 2009, under förre fångvakten Him Huys vittnesmål. Bild från Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia.

Joshua Rozenberg, från BBCs “Law in Action” ger följande svar på författarens fråga om vem som kan komma att ersätta Moreno-Ocampo:

@JoshuaRozenberg@efleischer Any of those four would be an improvement. Come to think of it, anyone would be better.

@JoshuaRozenberg@efleischer Vem som helst av de fyra skulle vara en förbättring. Eller, vem som helst skulle egentligen vara en förbättring.

Bensouda själv motsätter sig dock Rozenbergs ogillande. I en intervju med The Global Observatory, så understryker hon idén att domstolen ska få vara densamma:

I think one of the strongest arguments to make about not amending or changing anything is, at least let the court go into full cycle, let it try and test all the parts of the statute that we will be dealing with, before you want to amend it.

Jag tycker att ett av de starkaste argumenten för att inte lägga till eller ändra någonting är att låta domstolen gå varvet runt. Låt oss testa alla delar av regelverket innan det ändras.

Jesse Loncraine från IJ Central, en organisation skapad av Skylight Picturesskrev att:

If Bensouda takes over, expect a victim driven approach.

Om Bensouda tar över, förvänta er ett brottsofferdrivet tillvägagångssätt.

Idén om detta ‘brottsofferdrivna’ tillvägagångssätt manifesterar sig i intervjun med The Global Observatory:

You should also take note that the ICC is the first international criminal court created that also took into account victim participation. Most of it was as a result of what happened in the ad-hoc tribunals and how the victims felt so helpless, that they are just passive subjects, they are used as witnesses but when it comes to them participating, having their views and concerns, and at the end of the day seeking reparations, it did not happen. It is happening at the ICC. Again, I give examples of the trials that have taken place so far and how the victims have been very active subjects in those trials.

[…]

It is not the work of the Office of the Prosecutor, of course, to deal with reparations. It is the judges, and they will decide how they want to decide, and the trust fund for victims will take it up from there. But what we have been doing at the level of the Office of the Prosecutor is see how we can connect situations that can help each other.

Ni bör också notera att Internationella brottmålsdomstolen var den första som involverade brottsoffren. Detta var ett resultat av att offren kände sig så hjälplösa i ad hoc-domstolarna. De var bara passiva subjekt som användes som vittnen men vars deltagande, synpunkter och sökande efter gottgörelse inte beaktades. Det händer i brottmålsdomstolen. Jag kan ge exempel från de rättegångar som genomförts hittils och hur brottsoffren varit aktiva subjekt.

[…]

Det är förstås inte åklagarämbetets uppgift att besluta om gottgörelse. Det gör domarna, och de beslutar som de vill, och sedan tar brottsofferfonden vid. Men vad vi har gjort från åklagarens sida är att se hur vi kan skapa kontakter som hjälper dem.

Global Voices har tidigare rapporterat om försöken att få Thailands premiärminister (som föddes i Storbritannien) till Internationella brottmålsdomstolen, Kenyaner som organiserar sig för att visa sitt stöd för domstolen (eller som försöker rädda en misstänkt), Sudans bloggares reaktion på Omar al-Bashirs arresteringsorder (också här), Afrikanska bloggare som reagerar på Karadžićs arrestering, Charles Taylors rättegång och så vidare.

Som svar på en fråga om vad han tycker om domstolen skriver Ahron Young, byråchef för Sky News i Melbourne följande:

I agree that people in corrupt countries need to do something and the ICC offers at least some hope that something can be done.

Jag håller med om att folk i korrupta länder måste göra någonting och Internationella brottmålsdomstolen ger i alla fall visst om om att någonting kan göras.

Jahanzaib Haque, webbredaktör för The Express Tribune, skriver:

I don't have a strong opinion about the ICC, but I am a believer in justice without borders, and the ICC is a (flawed) necessary step in the right direction towards a unified, cosmopolitan existence for all.

Jag har ingen stark åsikt om brottmålsdomstolen, men jag tror på rättvisa utan gränser, och brottmålsdomstolen är ett (ej fulländat) steg i rätt riktning, mot en enhetlig, kosmopolitiskt existens för alla.

Påbörja samtalet

Översättare, var snälla och logga in »

Riktlinjer

  • Alla kommentarer ses över av en moderator. Skicka inte din kommentar mer än en gång, då kan det identifieras som kommentarspam.
  • Behandla andra med respekt. Kommentarer som innehåller hets mot folkgrupp, är stötande eller utgör personattacker kommer inte att godkännas.